ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

Благодійна організація «Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини «РІМОН» (далі – “Бенефіціар”), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання благодійної допомоги (далі – “Договір”) на нижчевикладених умовах:

 1. ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Благодійна допомога – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Договором цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Бенефіціара (викладена на Сайті Бенефіціара), адресована в першу чергу але не виключно професійному медичному колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Cайт Бенефіціара – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://rimon.in.ua/, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Бенефіціара та перелік заходів на здійснення яких може надаватись благодійна допомога.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Благодійником умов Публічної оферти даного Договору.

1.5. Благодійник – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Бенефіціара, викладеної в цьому Договорі, та надала благодійну допомогу.

1.6. Сторони – Бенефіціар та Благодійник.

1.7. Захід – виражений у формі лекцій (майстер-класів, тренінгів тощо) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс науково-практичних заходів, спрямованих на передачу Благодійнику інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізованого предмету, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Заходу – детальний перелік конкретних міроприємств, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет і зміст Заходу, імена лекторів;

1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік) Заходу;

1.8.3. Благодійний внесок і порядок його оплати і т.і.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Сторони цього Договору розуміють значення та висловлюють свої наміри щодо підтримки:

– медичної та фармацевтичної науки й освіти;

– надання доступу до новітніх наукових та практичних розробок у сфері медицини для спеціалістів охорони здоров’я;

– обміну досвідом в медичній практиці,

з метою сприяння розвитку та вдосконалення медичної та фармацевтичної практики, сфери охорони здоров’я та підвищенню рівня професіональних знань у сфері медицини та фармацевтики.

2.2. Благодійник в порядку визначеному цим Договором безоплатно передає у власність Бенефіціару грошові кошти (надалі – «благодійна пожертва») на виконання статутних цілей Бенефіціара. Для отримання благодійної пожертви Бенефіціар надсилає інформаційний лист. Благодійна пожертва надається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Бенефіціара.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість навчальних годин т.д.) навчального Заходу погоджується Сторонами в Програмі Заходу, яка розміщується на Сайті Бенефіціара.

2.4. Ніякі претензії за результативністю застосування Благодійником, отриманих в результаті прослуховування / перегляду Заходів, знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Бенефіціару. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Благодійніку.

 

 1. УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ.

3.1. Науково-практичні заходи надаються у вигляді лекції (майстер-клас чи тренінг) або у формі дистанційного відтворення Курсу на пристрої Благодійника (записи або прямої трансляції), відповідно до плану заходів, розроблених Бенефіціаром і містяться в Програмі Заходів, розміщеної у відповідному розділі сайту Бенефіціара.

3.2. Дата науково-практичних Заходів визначається відповідно до Програми Заходів Бенефіціара.

3.3. Акцептом даного Договору визнається добровільна благодійна допомога здійснена Благодійником, і означає повне і беззастережне прийняття Благодійником умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Благодійника під Договором.

3.4. З моменту зарахування благодійної допомоги на рахунок Бенефіціара, оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Благодійник вибирає Захід на сайті Бенефіціара і знайомиться з умовами здійснення благодійної допомоги.

3.5.2. Після вибору необхідного Заходу (-ів) Благодійник оформляє заявку (реєстрацію) на участь в Заході і відразу переходить в кошик і за бажанням надає благодійну допомогу.

3.5.3. Якщо Захід проводиться в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг, тощо), то перед початком такого Заходу Благодійник отримує посилання для доступу до цього Заходу, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Благодійником при реєстрації на Захід.

3.5.4. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Благодійника від Договору неприпустимий.

3.5.5. Захід вважається здійсненим з моменту надання Бенефіціаром всієї інформації і виконання всієї програми, передбачених у відповідній Програмі Заходу.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БЕНЕФІЦІАРА.

4.1. Бенефіціар має право:

4.1.1. Отримувати від Благодійника інформацію, необхідну для проведення науково-практичних конференцій за цим Договором;

4.1.2. Отримати за здійснені заходи благодійну допомогу.

4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які заходи.

4.2. Бенефіціар зобов’язується:

4.2.1. Надавати Благодійнику можливість приймати участь в науково-практичних конференціях в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми проведення заходів.

4.2.2. Інформувати Благодійника про правила та вимоги щодо організації науково-практичних конференцій, їх якості і змісту, про права та обов’язки Благодійника при участі в цих заходах.

4.2.3. Розробити програму заходів, організувати їх проведення;

4.2.4. При необхідності забезпечити Благодійника навчально-методичними матеріалами та літературою.

4.2.5. Видати паперовий/електронний сертифікат про закінчення навчання під час заходу. Благодійник має право самостійно роздрукувати такий сертифікат.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БЛАГОДІЙНИКА.

5.1. Благодійник має право:

5.1.1. Прослухати захід належної якості відповідно до Програми Курсу.

5.1.2. За умови успішного проходження курсу навчання отримати Сертифікат про його закінчення.

5.2. Благодійник зобов’язується:

5.2.1. Сумлінно дотримуватись правил внутрішнього розпорідку під час проведення ноуково-практичних конференцій.

5.2.3. Вносити за бажанням благодійну допомогу на подальший розвиток благодійної організації згідно її цілей та задач.

5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації заходів.

5.2.5. Утриматися в процесі проходження навчання під час заходу від дій, які:

5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Благодійникам (учасникам), запрошеним особам або лекторам приймати участь у заході і отримувати інформацію в процесі проведення заходу.

5.2.5.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Бенефіціара, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться захід.

5.2.5.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Благодійника, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.5.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів заходу або без такої.

5.2.6. У разі, якщо це передбачено Програмою Заходу – здати підсумковий внутрішній тест (або опитування).

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ.

6.1. Благодійник за власним бажанням надає Бенефіціару благодійну допомогу.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Організація заходів Благодійника і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без прямих гарантій. Благодійник не надає ніяких гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для продажу та використання і непорушення третіх, гарантії, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обігу. Крім того, Благодійник відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом та використанням отриманих в результаті прослуховування / перегляду Заходів, знань і навичок. Благодійник використовує в результаті прослуховування / перегляду Заходів, знання та навички  на власний розсуд.

7.3. У максимально дозволеної законодавством України мірі Бенефіціар не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Благодійника до Заходів і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Благодійника або інформації.

7.4. Благодійник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для організації заходів Бенефіціаром.

7.5. Благодійник погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Заходами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсним.

 

 1. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Благодійником умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить даний Курс.

 

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. Благодійник підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Бенефіціара “Клієнти”, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Благодійник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивних причин збору відповідних даних.

10.2. Благодійник підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

 

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

11.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Благодійника і діє до моменту її відкликання Благодійником.

11.2. Благодійник має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Благодійником змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Благодійника, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

12.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

12.2. Сторони усвідомлюють, що Заходу організовуються Бенефіціаром, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

12.3. З огляду на п. 12.2. даного Договору, місцем скоєння даної угоди і місцем надання доступу до Заходу Сторони домовилися вважати місце реєстрації Бенефіціара, вказане в ст. 14 даного Договору.

12.4. Акцептуємо дану Оферту Благодійник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Благодійник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

12.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

12.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

12.7. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Виконавець:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ МЕДИЦИНИ ”РІМОН”

Код ЄДРПОУ 39581683

п/р UA313007110000026009052730391 (UAH) в ПАТ КБ “ПриватБанк”

п/р UA083007110000026001052733211 (EUR) в ПАТ КБ “ПриватБанк”

п/р UA563808050000000026007555329 (UAH) в АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”

Юридична адреса:

Україна, Київ, 03037, пр. Червонозоряний (В. Лобановського), 4г, 22

Тел./факс +38 (044) 537 527 7,

e-mail: foundation@rimon.in.ua

https://rimon.in.ua

Президент: Пряникова Наталія Анатоліївна